ZhenyuFoundationLogo
信息公开

 

   

             基金会法人登记证书                  振豫教育基金会章程         河南省民政厅审批文件     河南省教育厅审批文件

......................................................................................................................................................................

 

规章管理制度

查看>河南省振豫教育基金会理事会制度

查看>河南省振豫教育基金会监事制度

查看>河南省振豫教育基金会财务管理制度

查看>河南省振豫教育基金会项目管理制度

查看>河南省振豫教育基金会证书和印章管理制度

查看>河南省振豫教育基金会重大事项报告备案制度

查看>河南省振豫教育基金会信息公开制度

查看>河南省振豫教育基金会诚信自律准则